szgya@kecskemetiszc.hu
(+36)76/492-104, (+36)76/492-112

Jövőkép

 

Időkapszula: 30 éves a Szent-Györgyi (hiros.hu)

A Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola az elmúlt 30 év alatt folyamatosan változó környezetben, új kihívásoknak megfelelően alakult, fejlődött. Az egészségügy és az oktatás helyzetét, illetve változásait a közvélemény mindig fokozott érdeklődéssel kísérte. Napjainkban ismét komoly viták, egyeztetések folynak a szakképzés átalakításának szükségességéről, a képzések szerkezetéről, tartalmáról, életpályamodelljéről, az oktatás stratégiai jelentőségéről. Ezek a változások segíthetik a szakképzés megújulásának folyamatát, ugyanis a munka világában jól felkészült, széles látókörrel rendelkező szakemberekre és a munkaerőpiacon eladható szakmákra van szükség. A megszerzett iskolai végzettség és a tanult szakma befolyással van az egyes ember életpályájára is.

Az ápolói, gondozói szakma nélkülözhetetlen a társadalom valamennyi tagja számára.

Aki az ápolói, gondozói hivatást választja életcéljául, annak szakmai tevékenységeit az emberek iránti figyelem, tisztelet, megbecsülés, szeretet és felelősségérzet kell, hogy vezérelje. A minőségi ápolási és gondozási munkához magasan képzett, kvalifikált és hivatástudattal rendelkező dolgozókra van szükség. Iskolánk különleges helyet foglal el Kecskemét város iskolarendszerében. Hiszen intézményünkben olyan szakemberképzés folyik, ahol tanulóink közvetlenül emberekkel foglakoznak, így iskolánk szemléletében mindig jelen volt és jelen lesz a humanizmus, az empátia és az emberközpontú szemlélet.

A napjainkra kialakult tudásalapú társadalmakban - a szakképzés területén is - a versenyképes tudás vált kiemelt értékteremtő tényezővé. Így a szakképzés kiemelt feladata a nappali rendszerű oktatás mellett az iskolarendszerű felnőttoktatás keretei között az ingyenesen megszerezhető második szakmáknak a képzése, de a második szakma csak a - nem nappali munkarend szerinti - felnőttoktatás keretében szerezhető meg. Körvonalazódik az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben való hatékony részvétel lehetősége is, figyelembe véve a munkaerő-piaci igényeket a speciális ágazati és szakmai követelményeknek megfelelően.

2016. szeptember 1-től a korábbi szakközépiskolák szakgimnáziumként, a szakiskolák pedig szakközépiskolaként működnek tovább. A szakgimnázium négy évfolyamos, a tanulók a végzés évében érettségi vizsgát tesznek. A tanulmányi idő alatt a közismereti és a szakmai ismeretek aránya is változik. Az érettségi vizsga része lesz a szakmai tárgyból tett vizsga is, így az érettségi bizonyítvány mellett az érettségizők OKJ szakképzettséget is szereznek. Jelenleg a képzéseink egészségügyi, szociális és sport ágazat, illetve egészségügyi, szociális és oktatás szakmacsoport keretein belül történnek.

Ahhoz, hogy egy iskola céljait megfogalmazhassuk, alapvető feltétel környezetének alapos ismerete, kapcsolatrendszerének feltérképezése, a változások állandó figyelemmel kísérése, elemzése, értékelése. Az így összegyűjtött információk alapján a célrendszert, ha szükséges aktualizálni, módosítani kell. Iskolánk képzéseinek megfelelően az egészségügyi, a szociális és az oktatás területén is olyan szakemberek képzésére van szükség, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és alkalmazására. Célunk az egészségügyi, a szociális és az oktatás területén is olyan tudást biztosítani - és a hozzá kapcsolódó gyakorlati ismereteket átadni -, ami a munkaerő-piaci elvárásoknak legjobban megfelel és tanulóink biztos elhelyezkedését megteremtheti. Talán a legnehezebb az egészségügyi képzésben lépést tartani a technikai fejlődés ütemével. Ennek érdekében iskolánk pedagógusai mind a közismeret, mind a szakmai területen gyakorlottak az innovációban, és az életen át tartó tanulás elvét nemcsak tanítványainkra, de magukra nézve is kötelezőnek érezik.

A szakmai naprakészség minden területen fontos szempont, hiszen jövendőbeli munkavállalóként tanulóink, illetve szüleik azt a tudást tartják értékesnek, ami piacképességét folyamatosan megőrzi és a fejlődés lehetőségét megteremti. A szakmai tudás mellett szükséges az általános műveltség megalapozása is, ami az újra fogékony, az ismeretekre nyitott személyiség fejlődését elősegíti. Ezért hasznos érdemi tartalommal kell megtölteni az új iskolatípust.

A célok megvalósításához közös akaratra, elszántságra és együttgondolkodásra van szükség minden olyan szereplővel, aki a képzési folyamat bármely szakaszában részt vállal a kivitelezésében.

Pongóné Kovács Erika
tagintézmény-igazgató